เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567บริษัท เอ แอนด์ เจ ผลไม้ไทย จำกัด ร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีและศูนย์ควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกันจัดโครงการ ยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567
บริษัท เอ แอนด์ เจ ผลไม้ไทย จำกัด ร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีและศูนย์ควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกันจัดโครงการ ยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์
นำโดย
1.นายชาตรี ตาปะสี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก
2.น.ส.กรรณิการ์ ชุติพงศ์ศาศวัต ผอ.รพ.สต.ศรีสุราษฎร์
ซึ่งกิจกรรมนี้พนักงานของเราได้รับทั้งความรู้ในการป้องกันโรค การเอ็กซเรย์ปอดเพื่อคัดกรองวัณโรค และความสนุกสนาน อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่คนใกล้ชิดได้อีกด้วย