Summer Student Internship Program : โครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน

Everyone at A&J THAIFRUIT would like to congratulate Ms.Asia ( N’ai) for internship program 2017 in A&J THAIFRUIT CO.,LTD.

………………………………………………………………………………

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเอเซีย ภวพงศ์สุภัทร (น้องอาย) นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่ได้ผ่านการฝึกงานกับ บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด